Ynglŷn â CCHA

>Ynglŷn â CCHA

Ynglŷn â CCHA

Roedd CCHA a sefydlwyd ym 1996 ac mae’n Gymdeithas Gofrestredig gyda statws elusennol. Rydym yn ffurfio pan unodd Cymdeithas Tai Adamsdown a Chymdeithas Tai Moor. Rhyngddynt, Adamsdown a Moors wedi bod yn darparu cartrefi yng Nghaerdydd am dros 35 mlynedd. Rydym yn sefydliad di-elw sydd wedi ei gofrestru ac a oruchwyliwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Rydym yn derbyn arian gan y Cynulliad, ond rydym hefyd yn benthyca gan fanciau a chymdeithasau adeiladu. Mae hyn oherwydd bod y Cynulliad yn unig yn cynnwys hanner y gost o adeiladu cartrefi newydd.

Rydym yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr ar gyfer ystod eang o bobl mewn angen o ansawdd da, diogel a thai fforddiadwy. Rydym yn darparu ar gyfer pobl sengl, teuluoedd, yr henoed a’r rhai ag anghenion penodol, megis anableddau corfforol ac anawsterau dysgu. Mae’r rhan fwyaf o’n tai ar rent, er ein bod hefyd yn cynnig cyfleoedd perchentyaeth cost isel. Mae ein cartrefi ar gael i’r rhai ar incwm isel neu gymedrol.

CCHA, ers ei sefydlu yn 1976, erbyn hyn mae bron i 3000 o gartrefi ym maes rheoli, gyda phortffolio eang ac amrywiol o brosiectau yn ein cynlluniau yn y dyfodol, sy’n dangos ein hymrwymiad i amrywiaeth o gynhyrchion a chwsmeriaid. Mae rhwydwaith eang o bartneriaethau gyda sefydliadau yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, wedi cael ei sefydlu i gynnal ein hamcanion corfforaethol.

Rydym wedi bod yn datblygu cylch gorchwyl cymunedol ehangach ar gyfer ein gwaith ers blynyddoedd lawer. Mae hyn wedi arwain at ymagwedd arloesol at archwiliad cymunedol a chynlluniau gweithredu mewn rhai o’n meysydd gweithgarwch, sydd wedi sefydlu llwyfan cadarn ar gyfer mentrau fel Cymunedau yn Gyntaf. Mae hefyd wedi arwain at nifer o feysydd cyflenwol o weithgaredd y tu hwnt i’n busnes craidd, fel Tai Hygyrch Caerdydd, a’r Rhaglen Lifft.

Mae ein sefyllfa ariannol yn gadarn, gyda rhywfaint o £ 10m mewn refeniw a chronfeydd wrth gefn atgyweirio dynodedig, a strategaeth rheoli asedau tymor hir gydlynol. Rydym yn gweithredu dros ddwy swyddfa ac mae ganddynt dros 100 o staff. 

Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai cliciwch: yma

Cael gwybod beth yr ydym yn ceisio’i gyflawni ar CCHA.
Mae’r Bwrdd CCHA yn cynnwys staff, tenantiaid a rhanddeiliaid gwirfoddoli eraill. Cael gwybod mwy am eu gwaith.
Gwybodaeth a chyhoeddiadau am ein sefydliad.

Diweddaraf CCHA Newyddion a Digwyddiadau

Mwy o Newyddion

New Digiscreens in Aquila & Galleon

‘You talk, we listen, together we do.’ The new Digiscreens installed in Galleon, Aquila, and Ffordd Ottoway form part of our future communications with you. Conversations with you are the most important thing that [...]

CCHA returns to regulatory Standard

CCHA has been upgraded, and returned to Standard for Governance & Services, in a judgement by Welsh Government this week, following the regulator’s decision to downgrade the Association in March 2018. The process of improvements started [...]

Co-Design group Feedback Session

Calling all tenants! You are invited to CCHA's Co-Design Group's feedback session. We want you to have your say about the recommendations made by the group and give your feedback. Come along to this session and [...]

Welsh Government Regulatory Judgement In-Year Review

Welsh Government has agreed a revised Regulatory Judgement for Cardiff Community Housing Association. The revised judgement sees CCHA’s Financial Viability stay at Standard but the Governance & Service Delivery judgement has been upgraded to Increased. [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?