Gwybodaeth Gorfforaethol

Prif Weithredwr

Chief Executive

Hayley Selway

Hayley has been appointed as Chief Executive and joins us from the post she has held since 2016 at Taff Housing Association, where she was responsible for landlord services, development, tenant engagement, partnerships and repairs. She was also in charge of asset management and compliance, HR and organisational development.

Prior to that she spent three years as head of housing, community safety and building services at Vale of Glamorgan Council. Before that she was assistant director of housing and communities at Tai Calon Community Housing with responsibilities that included community investment.

Corporate Director – Central Services

Brian Pickett

Brian Pickett is a fellow of the Chartered Association of Certified Accountants, having qualified in 1994 and more recently obtained an executive MBA from Warwick Business School. He has worked across the public and private sectors, including PricewaterhouseCoopers, Standard Chartered Bank, the Audit Commission, National Audit Office and Welsh Government.

He joins CCHA from Rhondda Housing Association, where he has been finance director since 2015. While at the Welsh Government he was the Head of Innovative Funding for Housing and Regeneration and oversaw the implementation of the Welsh Housing Bond with M&G Investments and a new revenue funding stream to deliver 1,000 new affordable homes across Wales.

 

 

Corporate Director – Assets & Property

Jonathon Jones

Jonathan Jones joined CCHA in October 2019. Jonny has worked in the housing sector since 2010 and held

senior positions within the Property Team at Taff Housing Association,  before moving to CCHA as our Director of Assets & Property.

Prior to working at Taff Housing, Jonny completed  secondments at the Foreign & Commonwealth Office and other Non-Governmental Organisations during Military Service.

Jonny’s Property Team has been responsible for the mobilisation of the in house repairs team and achieving “substantial assurance” across all areas of Landlord Compliance in an internal audit in 2020.

He works with colleagues across Wales in the Community Housing Cymru network on the Safety and Fire Safety Groups as well as being part of the Carbon Literacy Cartrefi Cymru Consortium.

 

 

 

Corporate Director – People and Places

Liz Evans

Liz has over 20 years experience working in social housing sector within local authorities and registered social landlords. She has worked as a senior leader at Bron Afon Community Housing for 8 years and has experience of providing leadership, change management and strategic direction covering a full range of housing related services and community engagement and development. Liz is passionate about improving customer experience and improving outcomes for people living in Wales.

 

 

Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi adroddiad i ddangos sut rydym yn perfformio yn erbyn ein canlyniadau corfforaethol. Y rhain yw:

  • Mae tenantiaid yn hapus â’u cartrefi
  • Mae tenantiaid yn gwerthfawrogi ein gwasanaethau
  • Mae tenantiaid yn falch o’u cymunedau
  • Mae tenantiaid yn teimlo ein bod yn gwrando arnynt a bod eu safbwyntiau yn cyfrif
  • Mae ein tîm o’r farn ei fod yn cael ei werthfawrogi
  • Mae ein partneriaid yn ystyried ein bod yn fusnes effeithiol ac arloes

Adroddiad Blynyddol 2018

Mae hwn yn ddatganiad gan Gymdeithas Tai Cymuned Caerdydd Cyfyngedig (“CCHA”) o ran ymrwymiad y Gymdeithas i gyflawni ei chyfrifoldebau o dan ddarpariaethau Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010 (a ddaeth i rym ar 1 Gorffennaf 2011).
Ni fydd Bwrdd ac Uwch Dîm Rheoli CCHA yn goddef llwgrwobrwyo na llygredd gan gyflogeion, aelodau’r bwrdd nac aelodau pwyllgor y Gymdeithas nac unrhyw un yn gweithio ar ein rhan, gan gynnwys contractwyr. Rydym yn ymrwymedig i gynnal ein busnes yn dryloyw ac yn deg, ac felly rydym yn gweithredu polisi goddef dim tuag at lwgrwobrwyo.
Fel Darparwr tai Cofrestredig, mae CCHA yn ymrwymedig i ddileu llygredd a llwgrwobrwyo a chyflawni’r safonau uchaf o lywodraethu yn ei holl weithgareddau.
Rydym wedi cynnal asesiad risg er mwyn nodi ble y gallai’r sefydliad fod yn agored i lwgrwobrwyo a chaiff cynllun gweithredu ei ddrafftio er mwyn lliniaru’r ardaloedd risg a nodwyd.
Rydym yn gweithredu rhaglen hyfforddi ar gyfer staff ac aelodau’r Bwrdd ac yn diweddaru rhaglennu sefydlu staff a pholisïau a gweithdrefnau i adlewyrchu gofynion Deddf Llwgrwobrwyo 2011.
Mae CCHA yn croesawu unrhyw adborth am y datganiad hwn a pholisïau a pherfformiad y Gymdeithas ynghylch llwgrwobrwyo.
Os hoffech i ni gyfieithu unrhyw ran o’n gwybodaeth i’r Gymraeg, gofynnwch os gwelwch yn dda. Gallwch wneud hyn drwy ddod i’n gweld neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod neu drwy ffonio 029 2046 8490 a Gofynnwch am Wasanaethau’r Cwsmer. Os byddai’n well gennych siarad â ni yn y Gymraeg gallwn drefnu i siaradwr Cymraeg fod yn bresennol mewn apwyntiad.

Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd
Tolven Court
Dowlais Road
Caerdydd
CF24 5LQ

Polisi Iaith Gymraeg yn y Gymraeg 2018

Rydym yn cydnabod y caiff rhai grwpiau o bobl ac unigolion eu trin yn annheg mewn cymdeithas, ac yn edifarhau am hynny. Gall hyn fod yn seiliedig ar anabledd, hil, cefndir ethnig, rhyw, cenedligrwydd, crefydd, oed, statws priodasol a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn benderfynol trwy ein gwasanaethau y byddwn yn rhoi cyfle cyfartal o ran tai a chyflogaeth. Defnyddiwch y dolenni isod i weld ein polisi cyffredinol ar gydraddoldeb, a’n nodau a’n cynlluniau yn ymwneud â’n gwasanaethau ar gyfer pobl dduon, lleiafrifoedd ethnig. Byddwn hefyd yn adolygu ein gwasanaethau i sicrhau ein bod yn deg i grwpiau eraill o bobl. Caiff ein canfyddiadau a’n camau gweithredu arfaethedig eu hychwanegu i’r wefan hon. Byddwn hefyd yn rhoi adroddiadau am ein perfformiad wrth gyflawni ein cynlluniau.

Mae’r dolenni canlynol yn rhoi gwybodaeth fanwl ar bolisi Cyfle Cyfartal CCHA: Polisi Cyfle Cyfartal Polisi Aflonyddu Hiliol

Caiff 11% o’r sector tai yng Nghymru ei arwain gan Brif Swyddog Gweithredol o gefndir BAME, sy’n cymharu â 2% yn y  sector tai ehangach yn y Deyrnas Unedig.

Dengys data ar dâl dynion a menywod yn cyfeirio at 5 Ebrill 2017 fod cydraddoldeb yn y sector yn galonogol, gyda’r un nifer o ddynion a menywod yn y garfan yn Brif Swyddogion Gweithredol.

Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd y Deyrnas Unedig, a ddengys mai dynion yw 73% o’r Prif Swyddogion Gweithredol.

https://chcymru.org.uk/cy/publications/pay-transparency-report/