Cardiff Accessible Homes

Pwy yw Tai Hygyrch Caerdydd?

Yn ardal Caerdydd, mae nifer o bobl a theuluoedd sydd angen cartref wedi’i adeiladu’n bwrpasol neu wedi’i addasu i ddiwallu eu hanghenion.

Mae hyn yn berthnasol i dai hygyrch i gadeiriau olwyn ac eiddo sy’n addas i bobl gydag anawsterau symud a chanddynt o bosibl anghenion penodol a allai olygu y dylai eu cartref gael nodweddion penodol fel cawod gyda mynediad gwastad, lifft grisiau a lifft drwy’r llawr.

Fodd bynnag, oherwydd cyflenwad byr o eiddo wedi’u hadeiladu’n bwrpasol neu a addaswyd i safonau angenrheidiol, mae pobl anabl yn aml yn gorfod aros am amser hir i eiddo addas ddod ar gael.

Sefydlwyd Tai Hygyrch Caerdydd yn 2003 i helpu ymgeiswyr sy’n dymuno symud o’u cartref presennol i gartref sy’n addas i’w hanghenion.
Cefnogir ac ariennir y prosiect gan Gyngor Sir Caerdydd, Cadwyn, Cymuned Caerdydd, Hafod, Linc-Cymru, United Welsh, Tai Taf a Chymdeithasau Tai Cymru a’r Gorllewin.

Caiff y prosiect ei fonitro gan grŵp llywio sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r awdurdod lleol, cymdeithasau tai, tenantiaid anabl a mudiadau sy’n gweithio gyda phobl anabl yn ardal Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth ar brosiect Tai Hygyrch Caerdydd gallwch lawrlwytho ein canllaw gwybodaeth yma.

Yn y bôn, mae Tai Hygyrch Caerdydd yn:

 • Rheoli’r rhestr o bobl anabl sydd eisiau symud i eiddo wedi’u haddasu a/neu eiddo hygyrch yng Nghaerdydd
 • Rheoli cofrestr o eiddo wedi’u haddasu ac eiddo hygyrch yng Nghaerdydd
 • Rheoli proses sy’n paru eiddo sydd ar gael gydag ymgeiswyr sydd ar y rhestr aros tai hygyrch
Gall unrhyw un sy’n ystyried eu hunain yn anabl wneud cais. Rydym yn ystyried y canlynol i fod yn anabl:

 • Pobl ag anawsterau symud
 • Pobl ag anawsterau corfforol

Os oes gennych angen penodol sy’n cynnwys addasiadau neu gymhorthion a fyddai’n effeithio ar y math o dai y byddwch chi eu hangen yna efallai y gallwn eich helpu.

Gallai hyn gynnwys anghenion mynediad (megis ramp neu gawod cerdded i mewn) neu anghenion eraill (megis lle storio ar gyfer cadair olwyn drydan).

Ni all y bobl ganlynol wneud cais i fynd ar y gofrestr:

 • Unrhyw un sydd wedi cael eu troi allan am dorri amodau eu cytundeb tenantiaeth
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n euog o drosedd a ddigwyddodd mewn eiddo unrhyw Gymdeithas Tai neu Awdurdod Lleol neu yn erbyn staff, tenantiaid neu gymdogion
 • Unrhyw un o dan 16 mlwydd oed
 • Unrhyw un na fyddai’n gallu rheoli tenantiaeth heb gefnogaeth arbenigol yn ein barn ni
 • Unrhyw un a nodwyd sydd yn peri risg annerbyniol iddyn nhw eu hunain, i eraill neu i’r ddau yn dilyn proses atgyfeirio’r prosiect
 • Cymdeithas Tai yn unig – Unrhyw un sydd mewn dyled gydag un o’r sefydliadau partner (oni bai y gall y person hwnnw ddangos eu bod wedi gwneud trefniant boddhaol i dalu’r ddyled)
Os hoffech wneud cais, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad neu’r rhif ffôn isod a byddwn yn anfon ffurflen gais atoch yn y post.

Tai Hygyrch Caerdydd
Llys Tolven
Ffordd Dowlais
Caerdydd
CF24 5LQ

Ffôn: 02920 468 408
Ffacs: 02920 494 874
E-bost: CAH@ccha.org.uk

Os hoffech i aelod o dîm y prosiect ymweld â chi yn eich cartref, er mwyn eich helpu i lenwi ffurflen gais, gallwn drefnu hyn.

Pan fyddwn wedi derbyn eich ffurflen gai wedi’i llenwi byddwn yn gwirio gyda Chyngor Sir Caerdydd i sicrhau fod y wybodaeth yn gywir.

Byddwn yn anfon eich cais ymlaen at Therapydd Galwedigaethol (OT) a fydd yn trefnu i ymweld â chi yn eich eiddo. Bydd y OT yn asesu eich anghenion ac yn gwneud penderfyniad o ran eich cymhwysedd.

Os bydd yr OT yn cadarnhau angen i ailgartrefu i eiddo wedi’i addasu bydd eich cais yn cael ei brosesu a byddwch yn cael eich derbyn ar y gofrestr Tai Hygyrch.

Pe na fyddai’r OT yn teimlo bod angen i chi ailgartrefu i eiddo wedi’i addasu byddwn yn ysgrifennu atoch gyda’r penderfyniad ac yn rhoi gwybodaeth i chi ar opsiynau tai eraill.

Gallwch wneud cais o hyd ond rhoddir blaenoriaeth i’r ymgeiswyr hynny sydd eisoes yn byw yng Nghaerdydd.
Gallwch wneud cais o hyd ond bydd angen i chi lenwi ffurflen gwybodaeth ariannol atodol a fydd yn ein galluogi i wneud penderfyniad o ran eich cymhwysedd.
I ddechrau, rydym yn rhoi ymgeiswyr ar restr fer yn seiliedig ar y math, y maint a lleoliad yr eiddo sydd ar gael. Yna, rydym yn edrych ar y math o addasiadau a chymhorthion yn yr eiddo. Byddwn yn cysylltu â’r person gyda’r angen mwyaf ac sydd yn cyfateb orau i’r eiddo yn gyntaf.

Mae’r angen yn seiliedig ar yr asesiad OT a ffactorau eraill hefyd fel digartrefedd a phobl mewn ysbyty nad ydynt yn gallu dychwelyd i’w heiddo presennol. Os bydd mwy nag un person yn cyfateb i’r eiddo a bod ganddynt yr un dyfarniad OT a thai yna byddwn yn cysylltu gyda’r unigolyn sydd wedi bod ar y rhestr hiraf yn gyntaf.

Mae’n amhosibl dweud. Yn anffodus, mae mwy o bobl ar y gofrestr nag sydd o eiddo ar gael. O ganlyniad, ni allwn warantu pryd y byddwch chi’n cael tŷ.
Dylech ddweud wrthym ar unwaith gan y gallai’r newid effeithio ar eich siawns o gael tŷ. Efallai y byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen gais newydd, yn enwedig os yw eich cyfeiriad neu wneuthuriad eich teulu wedi newid.
Naill ai bydd aelod o’r tîm prosiect neu’r landlord sy’n berchen ar yr eiddo yn cysylltu gyda chi. Byddwch yn cael manylion yr eiddo ac os oes gennych ddiddordeb gallwch drefnu ymweliad.
Os ar ôl gweld yr eiddo eich bod yn penderfynu derbyn y cynnig, bydd y landlord yn gofyn i chi lofnodi cytundeb tenantiaeth. Byddan nhw’n rhoi llawlyfr tenantiaid i chi a’r allweddi i’r eiddo. Bydd rhaid i chi ddweud wrth nifer o asiantaethau eich bod wedi symud, fel cwmnïau nwy a thrydan. Os ydych yn hawlio budd-dal tai rhaid i gysylltu â Chyngor Sir Caerdydd.

Os ydych yn penderfynu gwrthod yr eiddo dylech roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl ac esbonio pam eich bod wedi gwrthod yr eiddo. Ni fydd gwrthod yn effeithio ar eich cais cyn belled â bod y rhesymau dros wrthod yn foddhaol. Os byddwch yn gwrthod cynnig byddwch yn aros ar y gofrestr.

Cysylltiadau Defnyddiol a Rhifau Ffôn

Os hoffech wybodaeth bellach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch Tai Hygyrch Caerdydd, defnyddiwch y manylion cyswllt uchod.

Mae sefydliadau priodol eraill yn cynnwys:

Tai Hygyrch Pen-y-bont ar Ogwr 01656 762464
Llwybrau i Dai wedi’u Haddasu Rhondda Cynon Taf 01443 493621
Tai Abertawe ADAPT 01792 479247
Cysylltu â Chaerdydd 02920 872087
Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol 02920 767404
Canolfan Byw’n Anabl Ysbyty Rookwood 02920 560704
Y Groes Goch Brydeinig – Gwasanaeth Benthyg Offer Meddygol 02920 236534