Cyngor ar Arian

Mae CCHA yn cynnig gwasanaeth cyngor cyfeillgar, rhad ac am ddim i’ch helpu gydag unrhyw faterion yn ymwneud ag arian.

Gall ein Ymgynghorydd Arian roi cyngor dros y ffôn, drwy e-bost, neu gall drefnu i gyfarfod â chi yn eich cartref neu yn ein swyddfa yn Stryd Meteor.

Yn aml, ymweliadau cartref sydd fwyaf effeithiol gan y bydd gennych eich holl wybodaeth wrth law ond gallwch gael mynediad at y gwasanaeth ym mha ffordd bynnag sydd orau gennych.

Gallwn helpu gyda phob un o’r canlynol:

 • Cyllidebu cartref
 • Manteisio i’r eithaf ar incwm a budd-daliadau
 • Budd-dal Tai a Budd-dal Treth Gyngor
 • Biliau nwy a thrydan
 • Effeithlonrwydd ynni
 • Cyfraddau dŵr
 • Costau trwydded teledu
 • Aelodaeth o Undeb Credyd
 • Cyfrifon banc sylfaenol
 • Benthyciadau fforddiadwy
 • Atgyfeirio cyngor dyled
 • Cyfeirio at ganolfannau cyngor annibynnol/arbenigol
 • Dod o hyd i ddodrefn a nwyddau cegin fforddiadwy
 • Brwydro yn erbyn benthycwyr arian didrwydded
 • Dod o hyd i gynhyrchion a gwasanaethau ar-lein

Cysylltwch â’n tîm Cyngor ar Arian ar 029 2046 8493 neu e-bostiwch money@ccha.org.uk i wneud apwyntiad neu i ofyn am gyngor.

Mae amrywiaeth eang o gyngor a gwybodaeth annibynnol hefyd ar gael.

Os nad oes gennych gyfrif banc, mae nifer o resymau pam y gallwch fod eisiau agor un:

 • Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr bellach yn mynnu talu cyflogau i gyfrif banc.
 • Gallwch arbed arian drwy dalu eich biliau’n awtomatig drwy gyfrif banc.
 • Bydd newidiadau i’r Budd-dal Lles yn golygu bydd Budd-dal Tai (fel rhan o Gredyd Cynhwysol) yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r sawl sydd yn ei hawlio yn y dyfodol agos – a gwneir y taliadau yn gynt os byddant yn mynd yn uniongyrchol i gyfrif banc.

Isod, ceir rhywfaint o wybodaeth am agor cyfrif banc am y tro cyntaf.

Pa fath o gyfrif a ddylwn i agor?

Ar gyfer rheoli arian bob dydd, gallwch agor Cyfrif Cyfredol neu Gyfrif Banc Sylfaenol. Mae cyfrifon banc sylfaenol yn haws i’w rheoli os nad ydych erioed wedi cael cyfrif banc o’r blaen.

Basic bank account what is offered?

Beth mae cyfrif banc Sylfaenol yn ei gynnig?

Derbyn cyflog neu fudd-daliadau

Rydych chi’n rhoi manylion eich cyfrif i’ch cyflogwr, neu i bwy bynnag sydd yn talu eich credydau treth neu fudd-daliadau, ac yna byddan nhw’n talu’r arian yn uniongyrchol i’r cyfrif.

 • Gallwch ddefnyddio cerdyn arian parod i dynnu arian o’ch cyfrif mewn unrhyw beiriant arian neu unrhyw Swyddfa bost
 • Mae angen i chi bob amser wirio nad ydy’r peiriant arian rydych chi’n ei defnyddio yn codi ffi am dynnu arian – bydd yn eich rhybuddio os yw’n codi ffi.
 • Gallwch hefyd ddefnyddio’r cerdyn arian mewn peiriant arian parod i wirio faint o arian sydd gennych yn eich cyfrif. (Gelwir hyn yn weddill).
 • Ni allwch ddefnyddio cerdyn arian parod i dalu am nwyddau neu wasanaethau.
Ffordd o dalu am bethau mewn siopau, ar-lein, neu ar y ffôn. Gallwch hefyd gael arian parod yn ôl os ydych yn ei defnyddio i dalu am bethau yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd. Efallai y bydd yr arian yn gadael eich cyfrif ar unwaith, ond byddwch yn ofalus oherwydd gallai gymryd ychydig ddyddiau i ymddangos ar eich gweddill.
Rhestr fanwl o’r holl daliadau i mewn ac allan o’ch cyfrif, gan ddangos eich gweddill.
Ffordd o dalu biliau fel rhent, nwy trydan a ffôn. Rydych yn trefnu hyn gyda’ch cyflenwr ac yn rhoi manylion eich cyfrif iddyn nhw. Ond byddwch yn ofalus – os nad oes digon o arian yn eich cyfrif i dalu, bydd y rhan fwyaf o fanciau yn codi ffi.
Ffordd o wneud taliadau rheolaidd i rywun (er enghraifft landlord neu aelod o’r teulu). Rydych chi’n trefnu hyn gyda’r banc. Eto, byddwch yn ofalus – os nad oes digon o arian yn eich cyfrif i dalu, bydd y rhan fwyaf o fanciau yn codi ffi.
Yng Nghaerdydd, ceir nifer o fanciau sydd yn cynnig cyfrifon banc sylfaenol y gellir eu hagor yn lleol.
Mae angen i chi benderfynu pa un o’r cyfrifon hyn a fyddai orau i chi. Bydd rhai gwasanaethau a nodweddion yn fwy pwysig i chi nag eraill, megis banc sydd yn agos at ble’r ydych chi’n byw os oes angen i chi fynd yno i siarad â rhywun.
Yn yr amseroedd ariannol anodd hyn nid yw’n anarferol i bobl gael eu hunain mewn trafferth wrth reoli eu harian personol – sefyllfa sy’n aml yn arwain at bobl yn mynd i ddyled.

Fodd bynnag, drwy ddilyn cyngor syml, cadarn a dysgu i gyllidebu, gall pobl oresgyn baich eu dyledion a rhoi eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. Gyda hyn mewn golwg, mae Money Saviour yn gweithio gyda CCHA i helpu pobl mewn dyled.

Ymgynghorwyr annibynnol yw Money Saviour a bydd unrhyw beth y byddwch yn ei rannu â nhw yn gyfrinachol ac ni chaiff CCHA wybod yr hyn a drafodwyd yn eich apwyntiad preifat heb eich caniatâd.

Mae apwyntiad gyda Money Saviour yn cynnig cyngor clir, gam wrth gam ar fynd i’r afael ag amrywiaeth o faterion dyledion fel:

 • Sut i baratoi datganiad ariannol
  • Sut i flaenoriaethu eich dyledion
  • Sut i drafod gyda’ch credydwyr
  • Lle i fynd am help pellach

Os ydych yn teimlo’n bryderus gan ddyledion sy’n cynyddu yna gall apwyntiad gyda Money Saviour eich helpu. Cysylltwch ag Ymgynghorwr Arian CCHA ar 029 20468 493 neu eich Swyddog Tai i wneud apwyntiad.
moneysaviour.org.uk/

Gall CCHA helpu ein tenantiaid a’n preswylwyr i gael yswiriant cynnwys cartref yn hawdd ac am bris sy’n fforddiadwy.  Tra mae llawer o bobl yn aml yn gobeithio na fydd dim yn digwydd i’w heiddo, weithiau gall pethau fynd o chwith yn annisgwyl.

Gyda chynllun arbennig o’r enw Fy Nghartref, wedi’i drefnu ar y cyd â’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, gall tenantiaid CCHA ddiogelu eu heiddo a chael tawelwch meddwl o wybod fod ganddynt yswiriant os yw’r annisgwyl yn digwydd. Mae amrywiaeth o opsiynau talu gan gynnwys bob pythefnos, yn fisol neu’n flynyddol a gellir gwneud hyn drwy’r swyddfa bost, siec, cerdyn debyd/credyd neu ddebyd uniongyrchol. Mae’r yswiriant yn diogelu eich dodrefn, teledu, dillad, carpedi, eitemau trydanol, nwyddau cartref cyffredinol a hefyd yn diogelu newid cloeon allanol os ydych chi’n colli eich allweddi neu os ydyn nhw’n cael eu dwyn. Cliciwch yma i ymweld â’u gwefan.

Nid yw CCHA yn yswirio eich dodrefn, eiddo neu addurniadau yn erbyn tân, fandaliaeth, pibellau’n byrstio neu beryglon aelwydydd eraill. Felly mae’n syniad da i chi gael rhyw fath o yswiriant cynnwys cartref i’ch diogelu os bydd unrhyw un o’r sefyllfaoedd uchod yn eich effeithio.

Yng Nghymru, mae miloedd o bobl yn benthyg arian gan fenthycwyr arian didrwydded bob blwyddyn. Gall benthyca hyd yn oed swm bach o arian ar gyfer oergell neu beiriant golchi dillad olygu talu miloedd o bunnoedd mewn llog.

Sefydlwyd yr Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon gan y llywodraeth ganolog ar ddiwedd 2007 i chwilio am fenthycwyr arian didrwydded ledled Cymru a’u herlyn, ac mae’n gweithredu fel rhan o Safonau Masnach. Mae’r benthycwyr anghyfreithlon hyn yn gweithredu heb drwydded credyd defnyddwyr, ac yn manteisio ar bobl sy’n agored i niwed – boed hynny oherwydd tlodi neu ddyled, neu anawsterau yn eu bywydau fel dibyniaeth neu broblemau iechyd.

Bydd benthycwyr arian didrwydded yn twyllo benthycwyr gan godi llog afresymol o uchel ac yn ychwanegu taliadau cosb fel a phryd y dymunant. Nid yw benthycwyr arian didrwydded yn rhoi gwaith papur i chi yn egluro telerau’r benthyciad ac mae’n rhaid i chi barhau i’w talu nes y byddant yn penderfynu gallwch roi’r gorau iddi. Gallant ymddangos yn gyfeillgar pan maen nhw’n cynnig y  benthyciad, a phan fyddwch chi’n ei dalu – ond pan na fyddwch yn gallu ei dalu byddwch yn gweld yr ochr arall iddynt.

Gallai fod yn waeth na chael eich twyllo’n unig. Mae benthycwyr arian didrwydded yn defnyddio bygythiadau a thrais weithiau i wneud yn siŵr fod eu dioddefwyr yn parhau i dalu.

Os ydych wedi bod yn ddioddefwr benthycwyr arian didrwydded neu’n gwybod am ddioddefwr, ffoniwch y llinell gymorth 24 awr am help a chyngor yn gwbl gyfrinachol – 0300 123 3311. Cliciwch yma am fanylion pellach.

Mae gan CCHA hefyd ddiddordeb mawr i glywed am broblemau mae tenantiaid o bosibl yn eu hwynebu gyda benthycwyr arian didrwydded yn eu hardaloedd. Gall galwad ffôn i’n tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol helpu i ddelio â’r broblem – 029 2046 8442.

Mae CCHA yn gweithio mewn partneriaeth gyda Moneyline Cymru i gynnig opsiwn mwy diogel ar gyfer benthyca pan fyddwch wir ei angen. Gallai eich helpu i osgoi defnyddio benthycwyr arian didrwydded peryglus neu fenthycwyr stepen drws drud.

Mae Moneyline Cymru yn gwmni dielw sy’n cynnig benthyciadau fforddiadwy gydag ad-daliadau penodol sy’n cael eu casglu’n syth o’ch cyfrif banc. Nid ydynt yn darparu benthyciadau arian parod, felly os nad oes gennych gyfrif banc gallant eich helpu i agor un.

Maen nhw’n cynnig benthyciadau o £50 ac yn pennu dyddiadau ad-dalu sy’n addas i chi, a all fod yn wythnosol, bob pythefnos neu bob mis. Bydd ymgynghorydd yn gweithio gyda chi i ganfod y ffordd orau y gallan nhw eich helpu.

Pam dewis Moneyline Cymru?
• Maen nhw’n darparu benthyciadau, cyfrifon banc, cynilion a chyngor ar arian
• Gallant helpu tenantiaid CCHA
• Gallant helpu os ydych chi’n gweithio neu ar fudd-daliadau gwladol
• Maen nhw’n cynnig ad-daliadau hyblyg addas i chi

Moneyline Cymru yng Nghaerdydd
184 Cowbridge Road East,
Caerdydd
CF11 9NE

Ffôn: 029 2034 4460
www.elmline.co.uk