Gwneud cais am gartref

I wneud cais am dai gyda’r CCHA bydd angen i chi lenwi ffurflen Gais Rhestr Aros Gyffredin gyda Chyngor Sir Caerdydd. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma. Gweler hefyd Daflen Tai Cyngor Sir Caerdydd.

Mae gan CCHA amrywiaeth o dai i’w rhentu gan gynnwys fflatiau, tai i deuluoedd a thai gwarchodol, rydym hefyd yn cynnig cartrefi i’w gwerthu’n rhad.

Mae’n holl gartrefi’n cael eu neilltuo drwy restr aros tai gyffredin Caerdydd. Mae hyn yn eich galluogi i wneud cais am dai gyda ni a chymdeithasau tai eraill yn y Ddinas drwy lenwi un ffurflen yn unig.

Am ragor o wybodaeth ewch ar: www.cardiffhousing.co.uk

Llunio Rhestr Fer Ymgeiswyr

Os oes gennym eiddo gwag, byddwn yn creu rhestr fer o nifer o ymgeiswyr o’r Rhestr Aros Gyffredin yn nhrefn blaenoriaeth ac yn gwahodd pob ymgeisydd i fynychu cyfweliad neu gallwn drefnu i’w gweld nhw gartref. Bydd hyn yn helpu i gadarnhau manylion ynghylch amgylchiadau tai’r ymgeiswyr.

Yn dilyn y cyfweliad, pe byddai anghenion a gofynion yr ymgeisydd yn cyd-fynd â’r eiddo sydd ar gael yna bydd y CCHA yn anfon Cynnig Tenantiaeth Dros Dro iddyn nhw.

Byddant yn llofnodi ac yn dychwelyd y datganiad o ddiddordeb. Mae hyn yn cadarnhau fod ganddynt ddiddordeb gweld yr adeilad.

Pan fyddwch yn cael eiddo

Pan fydd yr eiddo yn barod, byddwn yn trefnu i chi gael ei weld.

Os bydd y cais yn cael ei dderbyn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwyddo’r cytundeb tenantiaeth, yn derbyn pecyn yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol a’r allweddi i’r eiddo.

Yna, bydd angen iddyn nhw roi gwybod i amryw o bobl am y dyddiad maen nhw’n symud mewn, fel cwmnïau nwy a thrydan ac, os ydych chi’n hawlio Budd-dal tai, bydd angen rhoi gwybod i Gyngor Sir Caerdydd.

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn gosod ein tenantiaethau ar Denantiaeth Fyrddaliol Sicr ar gyfer yr holl denantiaid newydd am y flwyddyn gyntaf. Ar ddiwedd y cyfnod o ddeuddeng mis, bydd y denantiaeth yn newid yn awtomatig i denantiaeth cymdeithas dai safonol, cyhyd â nad yw telerau ac amodau’r denantiaeth wedi’u torri, yn arbennig mewn perthynas â bod yn niwsans i gymdogion, aflonyddu, trais neu fygwth trais, niwed difrifol i unrhyw safle neu weithgarwch troseddol.

Gwrthod Cynnig

Os ydych yn penderfynu gwrthod cynnig am lety, dylech roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl ac egluro eich rhesymau dros wrthod.

Bydd eich cais yn dychwelyd ar y Rhestr Aros Gyffredin.

Gwneir cynnig pellach pan fo eiddo addas arall ar gael. Pe byddech yn penderfynu gwrthod eto, bydd angen i chi ddweud pam wrthym eto.

Yna, byddwn yn ystyried y rheswm dros wrthod a gallwn argymell fod eich cais yn cael ei ohirio o’r Rhestr Aros Gyffredin oni bai eich bod yn gwrthod oherwydd un o’r canlynol:

  • Nid oedd yr eiddo o’r math yr ydych wedi gwneud cais amdano
  • Nid oedd yr eiddo mewn ardal yr ydych wedi gwneud cais amdano
  • Ystyriwyd bod y rhent yn rhy uchel i chi
  • Amgylchiadau personol eraill

Yr eithriad i’r meini prawf hyn yw Ymgeiswyr Digartref a fydd yn cael cynnig UN llety ac wrth wneud hynny; mae’r Cyngor yn ystyried ei fod wedi cyflawni ei ddyletswydd o dan Adran 184 Deddf Tai 1996.

At hynny, bydd ymgeiswyr y dyfarnwyd Statws Blaenoriaeth iddynt ar y Rhestr Aros Gyffredin fel arfer yn cael UN cynnig. Os bydd yn cael ei wrthod yna bydd y Statws Blaenoriaeth yn cael ei adolygu a gellir ei dynnu oddi ar yr ymgeisydd.

Cwyno

Os ydych yn anfodlon gyda’r ffordd mae ein polisi dyraniadau wedi’i gymhwyso i chi, mae nifer o gamau y gallwch eu cymryd: