CCHA

>CCHA

Housing Association Comparison Tool

8/11/2018|CCHA|

Welsh Government have created a comparison tool which allows users to select and compare data from different housing associations. To access click: here

Board member vacancy

24/07/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Yr ydym ar hyn o bryd yn ceisio unigolyn eithriadol gyda ynni, ymrwymiad a gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth sylweddol o brofiad mewn sefydliad ei yrru gwerthoedd i ymuno â ni fel aelod gwirfoddol o’r Bwrdd. Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb cyffredinol am ein holl weithgareddau ac felly rydym yn chwilio am unigolyn brwd i’n cynorthwyo [...]

JETS

27/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Oes angen hwb arnoch i gychwyn ar eich taith? Dewch gyda ni. . . Swyddi Profiad Hyfforddiant Cefnogaeth Eich tocyn i ddyfodol gwell JETS yw ein cynllun cyflogadwyedd blaenllaw i gefnogi tenantiaid sy'n cael problemau o ran diweithdra neu dlodi mewn gwaith (e.e. contractau dim oriau, cyflog isel, gwaith annibynadwy). Os ydych: yn denant CCHA, [...]

Strategaeth Gorfforaethol 2017-22

5/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Uncategorized @cy|

Ein dogfen strategaeth corfforaethol diweddaraf ar gael. Bob blwyddyn Mae'r Gymdeithas yn cyhoeddi dogfen strategaeth gorfforaethol. Dyma amlinelliad o'r hyn y bwriadwn ei gyflawni yn y flwyddyn ariannol nesaf, a sut byddwn yn gweithio i gyflawni ein gweledigaeth, sef darparu cartrefi ardderchog a gwasanaethau a helpu i ddatblygu cymunedau lle mae pobl yn falch o [...]

Community Support Fund helps out Maggie’s Club

2/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae cronfa cymorth cymunedol Mae'r Gymdeithas yn rhoi £500 i elusen o'r enw Clwb Maggie's. Mae cronfa cymorth cymunedol sy'n helpu grwpiau lleol a phrosiectau gan Gymdeithas. Mae'r elusen yn cefnogi pobl ag anghenion addysgol arbennig a nam ar eu golwg. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â UCAN productions (yr Celfyddydau rhwydwaith creadigol unigryw), sydd [...]

CCHA yn noddi tîm pêl-droed lleol

17/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae'r CCHA yn falch iawn o allu noddi Splott Albion 'Cheir mini' tîm pêl-droed o'n cronfa cymorth cymunedol. Clwb Pêl-droed Albion Sblot wedi mynd o nerth i nerth, oddi ar eu 'timau bach' gyda dim ond 12 o blant yn dechrau ym mis Hydref 2014; 3 blynedd yn ddiweddarach, mae ganddynt bellach 130 plant sy'n [...]

Voluntary Board Member Advert

12/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Sefydlwyd Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (Gymdeithas) yn 1996 pan unodd Cymdeithas Tai Adamsdown a Chymdeithas Tai Cymunedol Moors. Mae gennym bron i 3,000 o gartrefi, fwyaf ohonynt wedi'u lleoli yng nghanol Caerdydd. Yr ydym ar hyn o bryd yn ceisio unigolyn eithriadol gyda ynni, ymrwymiad a gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth sylweddol o brofiad mewn sefydliad [...]

Eich Canolfannau Rhifyn 01

11/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Yr ydym yn ddiweddar wedi lansio cyhoeddiad chwarterol newydd i roi gwybod beth sy'n digwydd yn ein canolfannau cymunedol. Gallwch lawrlwytho fersiwn PDF yma: eich canolfannau Rhifyn 01 Os hoffech gopi papur, os hoffech Cylchlythyr hwn ei gyfieithu i'r iaith eich hun, neu os hoffech chi fersiwn hygyrch (print e.e. mawr), cysylltwch â ni ar [...]

Ar werth: 56 Ffordd Nowell

9/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd, Uncategorized @cy|

Mae tŷ teulu dwy ystafell wely deniadol canol rhes ar gael mewn ffordd bengaead dawel yn agos at ardal boblogaidd Colchester Avenue, Pen-y-lan. Nid yw nepell o'r siopau lleol, gan gynnwys Sainsbury’s ar Albany Road, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth gwych i ganol y ddinas, yr M4 a’r rhwydwaith rheilffyrdd lleol; mae’r tŷ wedi’i addurno i [...]

Ar Werth: 92 Aquila

7/04/2017|Datblygiadau Newydd, Uncategorized @cy|

Wedi ei leoli yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd, mae fflat un ystafell wely deniadol a chyfoes ar gael ar y 4ydd llawr. Mae’n agos at Orsaf Drenau Bae Caerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â chanol y ddinas a’r M4. Mae o fewn pellter cerdded i farrau, bwytai, siopau lleol, sinema a Chanolfan Mileniwm Cymru. Mae’r [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?