Ym mis Chwefror, gwnaeth ein Asesydd Rhagoriaeth Cwsmer ailachredu CCHA am dair blynedd arall ar gyfer y Safon (Nod Siarter gynt) Asesu Rhagoriaeth Cwsmer.

Roeddem yn cydymffurfio ym mhob un o’r 58 o adrannau sy’n creu’r safon ac eithrio un, yn yr adran honno cawsom gydymffurfiaeth rannol.

Roeddem wrth ein bodd o gael ein hasesu fel ‘Cydymffurfiaeth a Mwy’ (mae’r rhain yn ymddygiadau neu arferion sy’n rhagori ar ofynion y safon a chânt eu hystyried yn eithriadol neu’n esiampl i eraill) mewn tair ardal allweddol:

  • y defnydd o wybodaeth cwsmeriaid i deilwra gwasanaethau er mwyn gwella gwasanaethau cwsmeriaid
  • sut rydym yn mesur ein heffeithiolrwydd fel busnes drwy wybodaeth perfformio
  • ein paratoadau ar gyfer y newidiadau i ddiwygiadau lles

Nododd yr Asesydd fod cyfanswm o 18 enghraifft o arfer da wedi’u rhestru. Roedd yr adroddiad yn ganlyniad cadarnhaol iawn i CCHA. Bydd ein hymweliad nesaf gan yr Asesydd ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf ac byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y canlyniad.

Nodwyd rhai meysydd ar gyfer gwelliant pellach hefyd:

  • adolygu ein gweithdrefnau cwyno
  • adolygu sut rydym yn monitro cyswllt dros y ffôn ac ansawdd rhyngweithio gyda’r defnyddwyr gwasanaeth
  • cwblhau’r gwaith adborth ar ein gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ymlaen llaw a gwasanaethau ystad; fel ein bod yn deall ac yn cyfleu ble mae’r gwasanaeth yn gwneud yn dda a ble mae angen gwella

Byddwn yn ymdrin â’r holl bwyntiau hyn yn ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn.