Mae bron i chwarter miliwn o bobl bellach yn hawlio Credyd Cynhwysol ledled y DU, ac mae’r niferoedd yn cynyddu bob mis. Mae Credyd Cynhwysol yn disodli 6 budd-dal, gan gynnwys Lwfans Ceisio Gwaith, Credydau Treth a Budd-dal Tai. Yng Nghaerdydd, ar hyn o bryd mae’n effeithio ar bobl sengl o oedran gweithio, sy’n chwilio am waith.

Yn CCHA, rydym yn gweithio gyda’n tenantiaid sy’n cael eu heffeithio er mwyn eu helpu i ymdopi â’r newid a dychwelyd i’r gwaith.

Dechreuodd un tenant hawlio Credyd Cynhwysol pan ddaeth ei Lwfans Cyflogaeth a Chymorth i ben, oherwydd cafodd ei ddyfarnu’n ffit i weithio. Cwblhaodd ei gais ar-lein a phan wnaeth ymweld â’r Ganolfan Gwaith i gwrdd â’i hyfforddwr gwaith, dywedwyd wrtho y byddai’n derbyn taliad mewn chwe wythnos. Oherwydd oedi gyda’i gais, bu’n rhaid iddo aros wyth wythnos am daliad ac unwaith iddo dderbyn ei daliad, sylweddolodd nad oedd yn cynnwys taliad Costau Tai, felly ni allai dalu rhent. Cysylltodd y tenant i roi gwybod i ni, ac roeddem yn gallu rhoi’r wybodaeth rhent i Gredyd Cynhwysol. Roeddem hefyd yn gallu ei gyfeirio at Cymunedau Dros Waith STAR er mwyn ei helpu i ddychwelyd i’r gwaith. Mae bellach yn gweithio’n llawn amser. Dywedodd nad oedd yn sylweddoli faint o gymorth oedd ar gael gan CCHA a’i fod yn ddiolchgar am y gwaith a wnaethom i’w helpu.

Os byddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd angen i chi gofio cysylltu â ni er mwyn i ni allu rhoi eich gwybodaeth rhent diweddaraf i chi, er mwyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol gael ei asesu’n llawn. Bydd hefyd angen i chi gysylltu â Chyngor Caerdydd hefyd i wneud cais am Ostyngiad Treth Gyngor, er mwyn eich helpu i dalu eich Treth Gyngor.