Talu Rhent

Mae talu eich rhent yn flaenoriaeth. Os ydych yn cael problemau talu rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn eich helpu. Ewch i weld ein hadran Cyngor ar Arian am ragor o fanylion.

Gallwch dalu eich rhent yn y ffyrdd canlynol:

  • Gan ddefnyddio Fy Nghyfrif, ein system dalu ar-lein, gan ddefnyddio eich cerdyn debyd neu gerdyn credyd. Byddwch angen eich rhif tenantiaeth. Mae hyn yn rhad ac am ddim ac ar gael saith diwrnod yr wythnos. SYLWER, nid yw’r gwasanaeth ar gael oherwydd dibenion cadw copi wrth gefn rhwng 11:00PM a 02.00AM
  • Drwy ddebyd uniongyrchol: dyma’r ffordd hawsaf o dalu eich rhent. Unwaith y byddwch wedi llenwi’r ffurflen debyd uniongyrchol, ni fydd yn rhaid i chi wneud unrhyw beth arall. Byddwn yn cyfrifo eich taliadau misol ac yn wneud cais am y taliad uniongyrchol gan eich banc neu gymdeithas adeiladu bob mis. Cysylltwch â ni ar 029 2046 8490 am ffurflen mandad debyd uniongyrchol neu am gymorth i sefydlu cyfrif banc
  • Mewn unrhyw siop neu Swyddfa Bost sydd yn arddangos yr arwydd Pay Point
  • Drwy arian parod neu siec gan ddefnyddio ein ciosg talu hunanwasanaeth yn Nhŷ Callaghan, cofiwch ddod â’ch cerdyn llithro rhent
  • Drwy ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd yn uniongyrchol i’ch Swyddog Tai gan fod ganddynt bellach beiriannau llaw sglodyn a phin.
  • Gallwch hefyd ffonio eich Swyddog Tai, a bydd yn gall cymryd taliad dros y ffôn. Darganfod pwy yw eich Swyddog Tai.

Byddwn yn anfon datganiad rhent o leiaf ddwywaith y flwyddyn i chi a bydd hwn yn dangos manylion eich rhent a’r taliadau a gawsom ar eich cyfrif. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich datganiad cysylltwch â ni’n syth.

Beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent

Y peth cyntaf i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent yw cysylltu â ni. Byddwn wedyn yn gallu eich cynghori ynghylch y posibilrwydd o gael budd-daliadau neu wneud trefniadau eraill a allai helpu.

Cyn gynted ag y byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn trefnu cyfweliad personol i chi drafod eich achos gydag un o’n staff tai. Byddwn yn siarad â chi yn gyfrinachol ac yn ceisio dod o hyd i ffordd o helpu. Os na allwn eich helpu’n uniongyrchol, byddwn yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad ag asiantaethau eraill. Ar ôl trafod eich dyledion, bydd disgwyl i chi wedyn wneud trefniant derbyniol i glirio eich dyled. Os na allwch dalu eich dyledion yn syth, bydd angen i chi dalu swm y cytunwyd arno bob wythnos nes i’ch dyledion gael eu clirio.

Felly, os ydych yn cael problemau, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Gallwch hefyd ymweld â’n hadran Cyngor ar Arian am ragor o help a chyngor.

Weithiau, byddwn yn cynnal achos llys i ddatrys problemau dyledion, ond dim ond fel dewis olaf y byddwn yn defnyddio hyn. Ni allwn dderbyn dyledion parhaus.  Os na fyddwch yn gwneud trefniant i glirio eich dyledion, neu os na fyddwch yn gallu cadw at drefniant y cytunwyd arno, yna byddwn, o’n hanfodd, yn mynd i’r llys i gael ad-daliad neu, os oes angen, i feddiannu eich cartref.

Os ydym yn cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn, byddwn ond yn gwneud hynny os yw pob ymgais rhesymol arall i ddatrys y broblem wedi methu.